Gebruiksvoorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN AUCTIONSTEALER.COM, INC.

De AuctionStealer Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de AuctionStealer Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

AUCTIONSTEALER.COM, INC. behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder de AuctionStealer diensten worden aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten verbonden aan het gebruik van de AuctionStealer diensten. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden die op bepaalde websites zijn geplaatst. Uw voortgezet gebruik van de AuctionStealer diensten houdt in dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

BEPERKINGEN VOOR PERSOONLIJK EN COMMERCIEEL GEBRUIK

Tenzij anders aangegeven, zijn de AuctionStealer diensten voor uw persoonlijk en commercieel gebruik. U mag geen informatie, software, producten of diensten verkregen van de AuctionStealer site/dienst wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen, of verkopen.

PRIVACY EN VEILIGHEID

Uw gebruik van AuctionStealer is onderworpen aan ons Privacybeleid. U stemt ermee in dat u ons Privacybeleid hebt gelezen en dat het redelijk en aanvaardbaar voor u is. Uw aanvaarding van deze Voorwaarden is ook uw instemming met de informatie praktijken in ons Privacybeleid.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor het gebruik van de AuctionStealer site/dienst, zult u de AuctionStealer site/dienst niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de AuctionStealer site/dienst niet gebruiken op een manier die de AuctionStealer site/dienst (of het netwerk dat met de AuctionStealer site/dienst is verbonden) kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het gebruik en genot van de AuctionStealer site/dienst door anderen kan belemmeren. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot een AuctionStealer site/dienst, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met een AuctionStealer site/dienst, door hacking, password mining of andere middelen. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen op een wijze die niet opzettelijk via de AuctionStealer site/dienst beschikbaar is gesteld.

SOFTWARE EN INHOUD

Alle inhoud en software (indien aanwezig) die beschikbaar wordt gesteld om te bekijken en/of te downloaden in verband met de AuctionStealer site/diensten, exclusief inhoud en/of software die beschikbaar kan worden gesteld door eindgebruikers via een Communicatiedienst, ("Software") is eigendom van en is het auteursrechtelijk beschermde werk van AUCTIONSTEALER.COM, INC. en/of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Uw gebruik van de Software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker, indien van toepassing, die bij de Software wordt geleverd of die bij de Software wordt geleverd ("Licentieovereenkomst"). U mag geen Software installeren of gebruiken die vergezeld gaat van een Licentieovereenkomst of deze bevat, tenzij u eerst instemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.

Voor alle Software die niet vergezeld gaat van een licentieovereenkomst, verleent AUCTIONSTEALER.COM, INC. u, de gebruiker, hierbij een herroepbare persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van de specifieke AuctionStealer site/dienst in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, en voor geen enkel ander doel, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laat. Elke reproductie of herdistributie van de inhoud en/of Software is uitdrukkelijk verboden door de wet, en kan resulteren in ernstige civiele en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen tot het uiterste worden vervolgd. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE INHOUD OF SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN. U erkent dat de Software, en alle begeleidende documentatie en/of technische informatie, onderworpen is aan de toepasselijke export controle wetten en voorschriften van de VS. U stemt ermee in de Software niet te exporteren of herexporteren, direct of indirect, naar landen die onderhevig zijn aan exportbeperkingen van de VS.

DISCLAIMER AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, software, producten en diensten opgenomen in of beschikbaar via de AuctionStealer site/services kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht aan de AuctionStealer site/diensten en aan de informatie daarin. AUCTIONSTEALER.COM, INC. en/of haar respectievelijke leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in de AuctionStealer site/diensten aanbrengen. Advies ontvangen via de AuctionStealer site/services dient niet te worden vertrouwd voor persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u dient een geschikte professional te raadplegen voor specifiek op uw situatie toegesneden advies.

AUCTIONSTEALER.COM, INC. en/of haar respectievelijke leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid, afwezigheid van virussen of andere schadelijke componenten en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen op de AuctionStealer site/diensten voor enig doel. Al deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen worden geleverd "zoals het is" zonder garantie van welke aard dan ook. AUCTIONSTEALER.COM, INC. en/of haar respectievelijke leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, titel en niet-inbreuk af.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat AUCTIONSTEALER.COM, INC. niet verantwoordelijk is voor onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens, enig materiaal of gegevens verzonden of ontvangen of niet verzonden of ontvangen, of enige transacties aangegaan via een AuctionStealer site/dienst. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat AUCTIONSTEALER.COM, INC. niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende of illegale inhoud of gedrag van enige andere partij of enige inbreuk op de rechten van een ander, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten. U gaat er specifiek mee akkoord dat AUCTIONSTEALER.COM, INC. niet verantwoordelijk is voor enige inhoud die met gebruikmaking van en/of opgenomen in een AuctionStealer site/dienst door een derde partij wordt verzonden.

In geen geval zal AUCTIONSTEALER.COM, INC. en/of haar leveranciers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gebruik, gegevens of winst, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of de prestaties van de AuctionStealer site / diensten, met de vertraging of het onvermogen om de AuctionStealer site / diensten of gerelateerde diensten te gebruiken, het verlenen of niet verlenen van diensten, of voor informatie, software, producten, diensten en bijbehorende afbeeldingen verkregen via de AuctionStealer site/diensten, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de AuctionStealer site/diensten, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien AUCTIONSTEALER.COM, INC. of een van haar leveranciers op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van schade. Omdat sommige staten/rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is. Als u ontevreden bent met een deel van de AuctionStealer site / diensten, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, uw enige en exclusieve remedie is om te stoppen met het gebruik van de AuctionStealer site / diensten.

BEËINDIGING / TOEGANGSBEPERKINGEN

AUCTIONSTEALER.COM, INC. behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw toegang tot enige of alle AuctionStealer site/diensten en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan op enig moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen. AUCTIONSTEALER.COM, INC. kan de AuctionStealer site/diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigen. U aanvaardt dit risico en ziet af van alle claims, van welke aard dan ook, in verband met een dergelijke beëindiging van de AuctionStealer site/diensten.

AUCTIONSTEALER.COM, INC. kan uw toegang tot de AuctionStealer site/dienst(en) ook beëindigen of opschorten wegens inactiviteit, wat gedefinieerd wordt als het niet inloggen bij een bepaalde dienst gedurende een langere periode, zoals door AUCTIONSTEALER.COM, INC. bepaald. De hoeveelheid tijd die AUCTIONSTEALER.COM, INC. momenteel als een "verlengde" periode beschouwt is 6 maanden. Bij beëindiging van de AuctionStealer site/dienst houdt uw recht op gebruik van de AuctionStealer site/dienst onmiddellijk op.

AUCTIONSTEALER.COM, INC. is niet verplicht om enige inhoud te onderhouden of om ongelezen of niet-verzonden berichten aan u of aan een derde door te sturen.

AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKMEDEDELINGEN

De inhoud van de VeilingStealer Website is: Copyright (c) 2000 - 2024 AUCTIONSTEALER.COM, INC. en/of haar leveranciers, 8620 North New Braunfels, Suite 422, San Antonio, TX 78217, V.S. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2021

Switch to English